บริการ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เปิดให้บริการด้านอบรม ให้คำปรึกษา และข้อมูลโครงการดังนี้

ตรวจประเมิน EF

ให้บริการด้านการตรวจประเมิน
-ประเมินทักษะ EF รายบุคคลและรายกลุ่มสำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี
-บริการให้ความรู้ในรูปแบบอบรมแบบประเมินทักษะ EF (MU-EF 101-102)

ให้คำปรึกษาสถิติ

-ให้คำปรึกษาสถิติ
- บริการให้ความรู้ในรูปแบบอบรม
- สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูง

4 กลุ่ม Cluster

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้แบ่ง 4 กลุ่ม Cluster คือ 1. ปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย 2.เพิ่มพื้นที่เด็กและครอบครัว 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรในความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว 4. ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทาง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่ยั่งยืน

Cluster 1
Cluster 1

ปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย (Reform in early childhood
education and care : RECEC)

Cluster 2
Cluster 2

เพิ่มพื้นที่เด็กและครอบครัว
(Child and Family Space: CFS)

Cluster 3
Cluster 3

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate child and family responsibility : CCFR )

Cluster 4
Cluster 4

ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่ยั่งยืน
: CBPU)

ยุทธศาตร์ ที่ 1

งานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลก ค.ศ. 2030 เพื่อน าสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย จะต้องครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองเด็กและครอบครัว ให้อยู่รอดปลอดภัย จะต้องครอบคลุมเด็ก เยาวชน 4 กลุ่มวัย ตั้งแต่เด็กในครรภ์ เด็กปฐมวัย วัยเรียน จนถึงวัยรุ่น และครอบครัว แบ่งเป็น 4 กลุ่มงานวิจัย และนวัตกรรม (Clusters) และ 7 มาตรการ

โครงการวิจัย