ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลกเพื่อนำสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย

งานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลก ค.ศ. 2030 เพื่อนนำสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายจะต้องครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองเด็กและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัย จะต้องครอบคลุมเด็ก เยาวชน 4 กลุ่มวัย ตั้งแต่เด็กในครรภ์ เด็กปฐมวัย วัยเรียน จนถึงวัยรุ่น และครอบครัว แบ่งเป็น 4 กลุ่มงานวิจัย
และนวัตกรรม (Clusters) และ 7 มาตรการ
  ดังนี้